woensdag 30 juni 2010


And this is a curtain I crocheted more than 15 years ago, to use it behind the glassed door of our bathroom. It's crocheted with a rather thick cotton yarn and I believe I used a hook nr. 2,5 or something like that. I can't remember very well the details. This is the first greater filet-work I made. These are stylized trees.

En dit is een gordijn dat ik meer dan 15 jaar geleden gehaakt heb om het achter de glazen deur van onze badkamer op te hangen. Het is met een nogal 'dik' katoen gehaakt en, als ik mij niet vergis, met een haaknaald nr. 2,5. De details van het werk kan ik mij niet zo goed meer herinneren. Dit is het eerste grotere filet-werk dat ik heb gemaakt. Het zijn gestiliseerde bomen.


This is a babyblanket my mother-in-law crocheted for my son and I really liked and used it a lot! I still beware it. Made with squares, like you can see.

Dit is een babydeken, die mijn schoonmoeder tezijnertijd nog voor mijn zoon gehaakt heeft. Ik vond hem mooi en heb hem dan ook veel gebruikt! Ik bewaar hem nog, zoals jullie hier kunnen zien. Ook hier een deken uit blokken opgesteld.

zondag 27 juni 2010


Also this one is one of the table- or dressoir-cloths one of my sisters-in-law crocheted. They made them in different dimensions: this one and bigger ones, with more united circles.

Ook dit is een van de onderzetters of tafelkleedjes die een van mijn schoonzussen gehaakt heeft. Deze zijn ook in verschillende formaten gemaakt: deze en nog grotere, met méér samengehaakte rondjes.

donderdag 24 juni 2010


These here will become a kind of 'christmas decorations' to hang up somewhere in our house. I copied the design from different sites I found on Internet. They still need to be filled up and closed.
Actually I am more taken by my crochetpassion.

Deze borduursels zullen als een soort kerstversieringen eindigen, om ergens in ons huis opgehangen te worden. Zij moeten nog gevuld en dichtgenaaid worden.
Ik heb de designs op andermans sites gezien en nagemaakt.
Momenteel laat ik mij meeslepen door mijn teruggekeerde haakpassie.


Like I have already written in this blog I crocheted a lot of table-centers or table-cloths, but I did not always make pictures of them.
This centre I have crocheted it two times for dear persons: one in a white color and one in a very soft orange color. They really ended just like on the photo of the review.

Zoals ik al in mijn blog heb geschreven, heb ik vele tafel- of dressoirkleedjes (onderzetters) gehaakt, waarvan ik niet altijd foto's heb genomen. Deze heb ik twee keer gehaakt voor dierbare personen: in een witte en in een zachtoranje kleur. Ze resulteerden echt precies zoals op deze foto uit het italiaanse tijdschrift.

woensdag 23 juni 2010


And these are trousers I knitted for my son too decades ago. I still like the model.
I found it on an italian review.

En dit is een soort broek-hansopje dat ik ook nog jàren geleden voor mijn zoon heb gebreid. Ik vind het model nog steeds actueel. Ik kopieerde het uit een italiaans tijdschrift voor kinderkleding.

dinsdag 22 juni 2010On the left my trial to crochet a rhomb-pattern. I needed to pull it a bit to let you see the pattern.
But not pulling it it had the full waving effect you can see on the right and could fit also like a bracelet, like persons make now-a-days.
Maybe I can make them for some dear person in future.

Links mijn poging om een ruit-effect te haken. Ik moest er aan trekken om het effect zichtbaar te krijgen.
Maar zonder trekken krijgt het vanzelf het volle, golvende effect dat je rechts kunt zien. Het zou ook best als armband gebruikt kunnen worden zoals je er tegenwoordig veel ziet maken.
Misschien kan ik er mettertijd een paar maken voor dierbare personen.

zaterdag 19 juni 2010This is a cotton filet-set I crocheted and still use at home. I copied it from an italian crochet review. I also made a copy of it in another color, like a gift for a girlfriend of mine.

Dit is een katoenen filet-set dat ik heb gehaakt en thuis nog steeds gebruik. Ik haalde het model uit een italiaans haaktijdschrift. Er is ook een kopie van dit setje in een andere kleur aan een vriendin van mij cadeau gegaan.

vrijdag 18 juni 2010


This is the second baby-blanket I knitted for my son decades ago. It's in a light yellow color. I liked the pattern that I took from a review.

Dit is de tweede babydeken, die ik jaren geleden voor mijn zoon maakte, deze òòk gebreid maar in een lichtgele kleur. Ik vond toen het motief zo mooi, dat ik in een tijdschrift vond.These one are another type of table-cloths one of my sicilian sisters-in-law crocheted. In a smaller and larger size.

Dit zijn nog een ander paar tafelkleedjes (of onderzetters), die een van mijn siciliaanse schoonzussen gehaakt hebben. Eén langere en één kleinere.


I finished this kind of bag or shopping bag yesterday. Also this one with epyptian cotton nr. 3 and a hook nr. 3. After so many things I made in the past decades with very fine hooknumbers it's a real pleasure to work with great hooks now. The result of your efforts are almost suddenly visible. It worked fine too: without too much attention on the work. I believe a lot of handmade works are also a kind of challenge: am I able to make that or not? I often experience it in this way.
The work was made with 'punti bassi' beginning from the bottom, working in circle. The open part in 'punto rete': three hookstitches and one 'punto basso'.

Deze tas of boodschaptas heb ik gisteren beeindigd. Ook deze met epytisch katoen nr. 3 en haaknaald nr. 3. Nadat ik in de afgelopen jaren zovele klusjes met van die erg fijne haaknaalden heb gemaakt is het voor mij nu een echt plezier met grotere haaknaalden te werken. Je ziet het resultaat echt direct uit je handen 'groeien'. Het was ook een plezierig werkje: zonder er al te veel aandacht aan te besteden. Ik geloof dat vele handwerkjes ook een soort uitdaging zijn: ben ik in staat dat te doen of niet? Ik ervaar het tenminste vaak op deze manier.
Het dichte deel is met vasten gehaakt, beginnend van de onderkant, waarvanuit ik in rondjes werkte. Het opene deel is 'punto rete': 3 lossen en 1 vaste, ook in rondjes.

donderdag 17 juni 2010


Starting again crocheting I really liked doing it and therefore - after the green shawl - I started crocheting this turquoise one. Also with hook nr. 3 but with a finer cotton yarn. I made a pattern myself with mostly 'punti alti' and a selfmade repeated fantasy. Being of cotton and not of wool these shawls fit better in spring or autumn.

Daar ik het haken met onderstaande groene sjaal weer echt te pakken kreeg, ben ik meteen erna deze turquoiseachtige sjaal begonnen, ook met haaknaald nr. 3, maar een kleiner katoengaren. Ik heb zelf wat verzonnen als patroon: het merendeel met 'punti alti' en het opengewerkte stuk in een fantasiesteek, die ik regelmatig herhaalde.
Ik houd van deze twee kleuren, maar ook van het katoen. En daar ze met katoen en niet met wol zijn gemaakt, zijn ze beter voor de lente of herfst geschikt.


About 6 weeks ago I started again crocheting and this is the first green shawl I made for myself. It's made with egyptian cotton nr. 3 and a hook nr. 3. I used a kind of filet-pattern not filling fully the little squares. Herefore it became a little a 'moved' effect. I myself like it.

Circa 6 weken geleden ben ik weer begonnen te haken en dit is de eerste groene sjaal die ik voor mijzelf heb gemaakt. Gehaakt met egyptisch katoen nr. 3 en haaknaald nr. 3. Ik haakte met een filet-patroon, waar ik de gaatjes niet geheel vulde, waardoor dit licht bewegende effect ontstond.

woensdag 16 juni 2010


This is another little table or dressoir-cloth I crocheted. I copied it from a review, but I noticed since time that not all the patterns on the reviews in reality result in a good product. This one, even respecting the indications, ended too much wide and with a wave-effect on the outside.

Dit is een andere kleine tafel- of dressoir-onderzetter die ik gehaakt heb. Ik heb het uit een haaktijdschrift genomen, maar al sinds een aardige poos heb ik gemerkt dat toch niet alle modellen in tijdschriften ook echt in een goed product eindigen. Deze, ook al heb ik de aanwijzingen gevolgd, heeft de uiteinden ietwat te wijd en met een golvend effect.

dinsdag 15 juni 2010For I have no direct photographs of some things I made I just took a picture of an old picture, made 21 years ago, during a trip up in the mountains in North-Italy. On the left my son with a knitten 'spencer' my mother-in-law made for him (some of the many). On the right I myself with the first knitten jersey I made for myself. I designed without a model or pattern simple white birds with the colours: great ones and little ones upside on the jersey. Detail: the little birds I stitched them at the end with the white wool. I liked the design and the colour-effect. Maybe an idea for somebody?

Daar ik géén foto's heb van bepaalde gebreide spullen heb ik maar een paar foto's van oude foto's gemaakt, die uit 1989 stammen, tijdens een trip in de bergen in Noord-Italie. Links is mijn zoon zichtbaar met een van de vele, door mijn schoonmoeder gebreide spencers (of truien). Ook leuk vond ik die. Rechts ben ikzelf zichtbaar met de eerste voor mijzelf gebreide trui. Zonder model maakte ik gewoon gestiliseerde witte vogels met de wolkleuren: grote onder op de trui-voorkant en mouwen en kleine rechts boven op de trui. De kleine vogels heb ik er op het einde op geborduurd met de witte wol. Ik vond die vogels en kleuren wel mooi. Misschien een ideetje voor iemand?

maandag 14 juni 2010


This is one of my beloved crochet works. It's here in our house behind glass and framed like a painting. I love these folcloristic art and this is a dutch one. I copied it from an italian crochet review, but the pattern was made photographing 4 little courtains in a french zone near the german frontier. It's a filet-technique. To have a good result the empty spaces need to be great here. I used a hook nr. 0,6 and a cotton yarn stile 'Ancona' n. 50. For each empty space 4 chain-stitches are needed. I worked then with 'punti alti doppi' - sorry, but I don't know the translation for it.

Dit is een van mijn geliefde werkjes. Ik heb het onder glas gezet en als een schilderijtje in huis opgehangen. Ik houd erg van folkloristische motieven en dit is een oud nederlands motief. Ik heb het in een italiaans haaktijdschrift gezien, maar het model werd gemaakt via de foto's van 4 kleine gordijntjes in een frans gebied vlakbij de duitse grens, onder Belgie. Het is een filet-techniek en om een goed resultaat te verkrijgen moeten de lege ruimtes groot zijn. Ik haakte met een haaknaald nr. 0,6 en een soort fijn katoengaren in de stijl van 'Ancona' n. 50. Voor de lege ruimtes zijn 4 losse steken nodig. Ik werkte met de italiaanse 'punti alti doppi', waar ik de vertaling niet van weet.

zondag 13 juni 2010


Here another of the little table-cloths one of my sicilian sisters-in-law made. I took the photo just about 10 days ago, I believe. It's is made with a combination of normal cloth and a border with a special technic named 'chiaccherino' that almost nobody practices anymore. It's a technic with a little wooden spool.
Nog een pronk- of tafelkleedje, dat een van mijn siciliaanse schoonzussen heeft gemaakt en waar ik anderhalve week geleden deze foto van gemaakt heb.
Hier dus stof in het midden en een rand met de 'chiaccherino'-techniek, die bijna niemand meer kent. Een soort techniek met een kleine houten klos.

zaterdag 12 juni 2010And these are other little bags, still to be finished and filled with lavender.
Unfortunately my phone-camera doesn't realize the right colours. When possible I will put better photographs here.
The designs are copied and modified from embroidery-websites or from a review.

En dit zijn nog andere kleine zakjes, die nog beeindigd en met lavendel gevuld moeten worden. Jammer genoeg geeft de camera van mijn mobieltje niet de juiste kleuren weer. De borduursels zijn mij door het bekijken van andermans borduursites of door een tijdschrift geinspireerd.


This is one of my little embroidery bags. Made to be a gift to a dear person. It's all filled with lavender.

Dit is een van mijn kleine borduurwerkjes. Al klaar als cadeau voor een dierbare persoon. Helemaal gevuld met lavendel.

vrijdag 11 juni 2010


This is a little white table cloth crocheted by one of my sicilian sisters-in-law.
They are really very good in different handmade activities.
They even - very often - make still their own dresses, skirts and so on, of exclusive models.

Dit is een klein wit tafel- of dressoirkleedje dat ook door een van mijn siciliaanse schoonzussen is gehaakt. Zij zijn erg handig in verschillende type handwerken.
Zij maken zelfs erg vaak nog hun eigen jurken, rokken enzovoort: exclusieve modellen.

donderdag 10 juni 2010


This is a table cover that one dear aunt of my husband made decades ago. It's still a beautiful piece, I believe.

Dit is nog een opengewerkt tafelkleed, dat een lieve tante van mijn man gemaakt heeft. Het is naar mijn smaak nog steeds mooi om te zien.


Sometimes other pictures here. This one is of a stoup in an old catholic church in Siracusa (Sicily), build upon the rests of a greek temple.
I always loved these 'putti' (little angel) figures. Adorable: like little lovable children that enjoy life...

Af en toe ook andersoortige foto's hier. Deze is van een doopwaterbak in een oude katholieke kerk te Siracusa (Sicilie), die op de resten van een griekse tempel is gebouwd.
Ik houd van deze 'putti'-figuren (kleine engeltjes). Zij zijn net als kleine, spelende kinderen.

woensdag 9 juni 2010


This is the first baby-blanket I knitted for my son, so 27 years ago.
I still save it here at home in a box, together with other knitted and crocheted things from those first years of his life. A lot of things I gave them to friends of mine.
I knitted more in those years, but my mother-in-law gave me also a lot of knitted garments for him in those years. We really appreciated it.

Dit is het eerste babydekentje dat ik voor mijn zoon gebreid heb, 27 jaar geleden. Ook deze bewaar ik thuis nog in een doos, samen met andere gebreide en gehaakte dingen uit die eerste levensjaren van hem. Veel heb ik al weg gegeven aan vriendinnen, die ook zwanger raakten.
In die tijd breide ik meer, maar in vergelijking met wat mijn schoonmoeder - op fabrieksniveau! - in staat was te maken en ons ook cadeau gaf, was dat bijna niets.

dinsdag 8 juni 2010


This is one of my first knitted things and of course it was for my son. I still like it, even when I made it, I believe, more then 24 years ago. As a matter of fact I keep it with attention in a good condition for it's also a dear memory - in general for marvellous years gone.
I knitted and embroidered it myself. And it was something to enjoy also for my son. I really loved it and still do.
Dit is een van de eerste door mij gebreide dingen en natuurlijk deed ik dat voor mijn zoon. Ik vind het nog steeds mooi ook al heb ik het minstens 24 jaar geleden gemaakt. Ik bewaar het dan ook met zorg daar het in ieder geval een dierbare herinnering is - ook in het algemeen voor die voorbije, mooie jaren.
Ik heb het dus zelf gebreid en geborduurd. Ook mijn zoon hield er van.

zondag 6 juni 2010


Dit werkstuk, een beige onderzetter met de techniek van 'il chiaccherino' (ik ken de nederlandse benaming er niet van), is mij door een van mijn schoonzussen cadeau gedaan.
Het is een soort houtklos-techniek, uitgevoerd met een klein houten blokje.